Veranstaltungshinweis: Chorsingtag 20.10.2012

  • Refe­rent: Chris­ti­an Dreo
  • Mot­to: Früh­lings­lie­der — Win­ter­klang
  • Zeit: 20.10.2012, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
  • Ort: Fran­zis­ka­ner­klos­ter Güs­sing, 7540 Güs­sing
  • Bei­trag: für Sän­ger­bund­mit­glie­der € 5,–
    für Nicht­mit­glie­der € 15,–

  • Nach der Abend­mes­se: Kon­zert des Lan­des­ju­gend­cho­res im Pfarr­saal des Fran­zis­ka­ner­klos­ters (Beginn ca. 20.00 Uhr)!
  • Anmel­de­schluss: 12. Okto­ber 2012